Κυκλική οικονομία σημαίνει την αλλαγή του τρόπου σύνδεσης της ανθρώπινης κοινωνίας με τη φύση με στόχο την πρόληψη της εξάντλησης των πόρων, της στενής δέσμης ενέργειας και υλικών και στη διευκόλυνση της βιώσιμης ανάπτυξης. Περιλαμβάνει- μεταξύ άλλων- την ανταλλαγή, εκμίσθωση, επαναχρησιμοποίηση, επισκευή, ανακαίνιση και ανακύκλωση των υπαρχόντων υλικών και προϊόντων όσο το δυνατόν περισσότερο προκειμένου να παραταθεί ο κύκλος ζωής τους, και ευνοεί τις δραστηριότητες που διατηρούν την αξία με τη μορφή της ενέργειας, της εργασίας και των υλικών. Είναι κοινά αποδεκτό ότι με την κυκλική οικονομία ενισχύεται η παραγωγικότητα των πόρων, μειώνεται η εξάρτηση από μη ανανεώσιμους πόρους και κρίσιμες πρώτες ύλες, εξοικονομείται κόστος και δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τα αναμενόμενα οφέλη από την Κυκλική Οικονομία σε:

Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήδη από το 2020, παρουσίασε το σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία (ακολούθησε σειρά άλλων πολιτικών πράξεων), προτρέποντας τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στην υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών Κυκλικής Οικονομίας, προωθώντας την πράσινη/βιώσιμη ανάπτυξη στην Ένωση.

Όμως, παρά τα προφανή οφέλη δυστυχώς, η χώρα μας ακόμη αδρανεί. Ωστόσο, δύο ιδιαίτερα σημαντικές για την χώρα μας δράσεις κυκλικής οικονομίας (η αξιοποίηση του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων, και η ανάκτηση υλικών από απόβλητα (ιδίως στις περιοχές υπό απολιγνιτοποίηση) βρίσκονται στο σημείο μηδέν και πρέπει να υλοποιηθούν. Συγκεκριμένα:

Συνεπώς, απαιτείται εφαρμογή της αρχής της κυκλικής οικονομίας και στην πολιτική κατεύθυνση της χώρας, δηλαδή άμεση αλλαγή του τρόπου προσέγγισης και των προτεραιοτήτων, ώστε να μην χαθεί και το τρένο της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας.

History &
establishment

Tourism &
visitor guides