Η παγκοσµιοποίηση και η ταυτόχρονη διόγκωση των µεταναστευτικών ροών επηρεάζουν σήµερα καταλυτικά τα οικονοµικά, κοινωνικά και δηµογραφικά δεδοµένα των ανεπτυγµένων χωρών. Καθιστούν τη µετανάστευση και το άσυλο κρίσιµα ζητήµατα των εθνικών και ευρωπαϊκών δηµόσιων πολιτικών. Σύμφωνα με τις Συνθήκες της Ε.Ε., οι πολιτικές για τη μετανάστευση δεν αποτελούν πλέον μόνο θέματα «κοινοτικού ενδιαφέροντος» για τα Κράτη-μέλη και τους θεσμούς της Ε.Ε., αλλά συνιστούν συγκροτημένες κοινές πολιτικές που συνδέονται άρρηκτα με τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε., την κοινωνική συνοχή της, καθώς και με την εξωτερική πολιτική της. Η Ελλάδα ως πύλη της Ε.Ε. και χώρα πρώτης υποδοχής διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην άσκηση της ευρωπαϊκής πολιτικής μετανάστευσης και ασύλου.

Οι Δημοκράτες υποστηρίζουμε:

History &
establishment

Tourism &
visitor guides