ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ

Καταστατικό

Άρθρο 1

Ίδρυση, Τίτλος, Έδρα, Έμβλημα, Διαδικτυακός Τόπος

Την 7η Φεβρουαρίου 2024 δηλώνεται η ίδρυση πολιτικού κόμματος με την επωνυμία «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ». Το κόμμα εδρεύει στην Αθήνα. Έμβλημα του κόμματος είναι ο κύκλος και απεικονίζεται έγχρωμα συνημμένα στο παρόν καταστατικό. Το κόμμα λειτουργεί στον διαδικτυακό τόπο www.dimokrates.net.

Άρθρο 2

Ιδεολογικός Άξονας

Οι «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ» είναι ένα κόμμα πατριωτικό, δημοκρατικό, πολιτικά φιλελεύθερο, εκσυγχρονιστικό, μεταρρυθμιστικό και πολυσυλλεκτικό. Σκοπός του κόμματος είναι να υπηρετήσει τα συμφέροντα της πατρίδας, των Ελληνίδων και των Ελλήνων, εντός κι εκτός Ελλάδας, με άξονα τις αρχές της αγάπης για την πατρίδα, της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της, του σεβασμού των δικαιωμάτων αλλά και της ισορροπίας μεταξύ δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, της αξιοκρατίας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου και της κοινής λογικής. Οι «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ» είναι ένα κόμμα ανοικτό, ψηφιακό, σταθερά προσανατολισμένο στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας, την εμπέδωση της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας, την εμβάθυνση των θεσμών της Δημοκρατίας και του κοινωνικού κράτους δικαίου, την κατοχύρωση της ασφάλειας και της δικαιοσύνης, καθώς και την αλλαγή του κράτους και της δημόσιας διοίκησης στην κατεύθυνση της κατοχύρωσης των δημοσίων αγαθών και της εξασφάλισης ποιοτικών υπηρεσιών για τον πολίτη.

Άρθρο 3

Ιδιότητα του μέλους

Μέλος του κόμματος μπορεί́ να γίνει κάθε Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και όποιος διαμένει νόμιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και που αποδέχεται τις ιδεολογικές αρχές και τους στόχους του κόμματος.

Άρθρο 4

Τρόπος εγγραφής μέλους

Η ιδιότητα του μέλος του κόμματος αποκτάται με έγγραφη ή ηλεκτρονική αίτηση, στην οποία βεβαιώνεται ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις του Άρθρου 3 και διά της οποίας αποδέχεται πλήρως τις πολιτικές αρχές του κόμματος και τον τρόπο λειτουργίας του με βάση το παρόν καταστατικό. Η εγγραφή ολοκληρώνεται μετά τον έλεγχο και την ταυτοποίηση των στοιχείων.

Άρθρο 5

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους

Ένα μέλος χάνει την ιδιότητά του με την οικειοθελή αποχώρησή του, με την εγγραφή του σε άλλο κόμμα, με τη διαγραφή του από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο του κόμματος σε περίπτωση που καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα, που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του Άρθρου 3, που αποδεδειγμένα βλάπτει με πράξεις ή δηλώσεις τους στόχους του κόμματος.

Άρθρο 6

Κεντρική οργάνωση του κόμματος

Η κεντρική οργάνωση του κόμματος περιλαμβάνει τον Πρόεδρο του κόμματος, τον Αντιπρόεδρο του κόμματος, ο οποίος ορίζεται από τον Πρόεδρο με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, το Συνέδριο του κόμματος, Το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος που αποτελείται από εννέα μέλη, την Πολιτική Γραμματεία που αποτελείται από πενήντα μέλη και την Επιτροπή Δεοντολογίας που είναι τριμελής.

Άρθρο 7

Ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος είναι το ανώτατο μονοπρόσωπο όργανο του κόμματος, του οποίου εκφράζει τις ιδεολογικές, πολιτικές και προγραμματικές αρχές. Ο Πρόεδρος εκλέγεται από το Συνέδριο. Μέχρι την πραγματοποίηση του πρώτου Συνεδρίου, Πρόεδρος του κόμματος είναι ο Ανδρέας Λοβέρδος.

Άρθρο 8

Το Συνέδριο

Το Συνέδριο είναι το ανώτατο και κυρίαρχο συλλογικό Όργανο του κόμματος, στο οποίο συμμετέχουν όλα τα μέλη του κόμματος με δικαίωμα ψήφου και το οποίο αποφασίζει για όλα τα ζητήματα. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου είναι δεσμευτικές για όλα τα μέλη. Διεξάγεται με ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής την οποία προτείνει το Πολιτικό Συμβούλιο. Δικαίωμα σύγκλησης του συνεδρίου έχει ο Πρόεδρος του κόμματος ή το 30% των μελών του κόμματος.

Άρθρο 9

Το Πολιτικό Συμβούλιο

Το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του κόμματος, το οποίο αποτελείται από εννέα μέλη συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου και του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, αποφασίζει για τα πολιτικά, οργανωτικά και άλλα ζητήματα. Το Πολιτικό Συμβούλιο εκλέγεται από το Συνέδριο μετά από πρόταση του Προέδρου. Έως τη διεξαγωγή του πρώτου Συνεδρίου τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ορίζονται από τον Πρόεδρο.

Άρθρο 10

Πολιτική Επιτροπή

Η Πολιτική Επιτροπή συγκροτείται από πενήντα μέλη το ανώτερο, τα οποία θα προκύψουν από ψηφοφορία των μελών κατά τη διεξαγωγή του πρώτου Συνεδρίου. Μέχρι τότε αυτοδικαίως και κατ΄εξαίρεση μέλη της Πολιτικής Επιτροπής αποτελούν οι διακόσιοι εξήντα τέσσερις (264) πολίτες που υπέγραψαν το παρόν καταστατικό για την ίδρυση του κόμματος. Κατά την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής ορίζεται ο Γραμματέας της, ο οποίος είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, μετά από πρόταση του Προέδρου. Η θητεία της Πολιτικής Επιτροπής διαρκεί έως το επόμενο Συνέδριο.

Άρθρο 11

Επιτροπή Δεοντολογίας

Η Επιτροπή Δεοντολογίας είναι τριμελής. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής πρέπει να είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και επιλέγεται από τον Πρόεδρο. Τα άλλα δύο μέλη εκλέγονται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Πολιτικής Επιτροπής.

Άρθρο 12

Οικονομικός Τομέας

Η χρηματοδότηση του κόμματος προκύπτει από τις εισφορές των μελών του και κάθε νόμιμη πηγή εσόδων.

Άρθρο 13

Υποψήφιοι Βουλευτές / Ευρωβουλευτές

Οι υποψήφιοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του κόμματος. Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στα ψηφοδέλτια του κόμματος συστήνεται Επίσημος Κατάλογος Υποψηφίων, στον οποίο μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να εγγράφονται ηλεκτρονικά. Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι μέλη του κόμματος.

Άρθρο 14

Τομείς

Οι Τομείς του κόμματος ορίζονται από τον Πρόεδρο και Το Πολιτικό Συμβούλιο και αποτελούν όργανα κεντρικής διοίκησης.

Άρθρο 15

Τροποποίηση του Καταστατικού

Τροποποίηση του καταστατικού γίνεται μόνο με απόφαση Συνεδρίου, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία, τουλάχιστον 2/3 του συνολικού αριθμού των μελών του κόμματος.
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2024
Ο Πρόεδρος